Obchodní podmínky

Obchodní podmínky blíže vymezují práva a povinnosti poskytovatele, společnosti Pražská manažerská akademie, s.r.o., a objednatele, který je podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 nebo spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 421 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

Právní vztahy mezi poskytovatelem a objednatelem se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí OZ. 

Poskytovatel: Pražská manažerská akademie, s.r.o., Sídlo: Křižíkova 180/28, 186 00 Praha 8, IČO: 25144391, zapsaná v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 53324. 

Objednatel: Objednatel je fyzickou nebo právnickou osobou, která objednává služby od poskytovatele na základě uzavřené kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami.  

Objednatel objednává služby u poskytovatele několika způsoby, a to:

 • prostřednictvím webových stránek www.pma.cz nebo www.dnavasehouspechu.cz vyplněním určeného formuláře pro přihlášku, a to po zadání identifikačních údajů objednatele;
 • e-mailem na adrese info@pma.cz.

Ve všech těchto případech uděluje objednatel souhlas s těmito podmínkami a se zpracováním osobních údajů.  

Přihlášení do veřejného kurzu/semináře je závazné. O přijetí přihlášky obdrží objednatel potvrzení emailem. V případě překročení kapacity kurzu nabídne poskytovatel náhradní termín. Přihlášky na veřejné kurzy lze zadávat do jejich uzávěrky. Přihlášení na kurz po uzávěrce musí objednatel konzultovat s poskytovatelem telefonicky anebo písemně prostřednictvím emailu, který objednatel sám uvedl pro kontaktování.

Návrhem na uzavření smlouvy o poskytnutí služeb je odeslaný elektronicky vyplnění formulář přihlášky objednatelem; smlouva o službách je uzavřena momentem doručení přijetí návrhu smlouvy o službách ze strany poskytovatele objednavateli. Přijetí návrhu této smlouvy se realizuje e-mailem bez elektronického podpisu doručeným na adresu zadanou poskytovatelem. Vyplněním formuláře objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto všeobecné obchodní podmínky je objednatel dostatečným způsobem před vlastním vyplněním formuláře upozorněn a má možnost a povinnost se s nimi seznámit. V případě smlouvy se tyto všeobecné obchodní podmínky stávají její nedílnou součástí. Poskytovatel není povinen přihlášku na kurz/seminář (návrh na uzavření smlouvy) přijmout. Objednateli jsou po přihlášení na kurz odeslány veškeré pokyny k úhradě včetně platebních údajů, které je povinen uhradit dle splatnosti na ní vyznačené.

Poskytovatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy nebo její části bez náhrady v případě, že se u již objednané služby výrazným způsobem změnila cena z důvodu třetích stran. O této skutečnosti objednatele bezodkladně informuje, přičemž objednatel je v případě částečného odstoupení od smlouvy oprávněn odstoupit i od zbývající části smlouvy zasláním e-mailové zprávy poskytovateli.  

Právo objednatele dle předchozí věty zaniká uplynutím tří (3) dnů ode dne doručení oznámení poskytovatele o částečném odstoupení od smlouvy. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy tři (3) dny před uskutečněním plnění.

Objednatel nemá nárok na náhradu jakékoliv újmy ani nákladů vzniklých odstoupením od smlouvy.

Poskytovatel si v případě nepředpokládaných okolností vyhrazuje právo na změnu termínu, zrušení kurzu nebo na změnu místa konání. V tomto případě bude po domluvě nabídnut objednateli nový termín, případně vrácena již uhrazená cena. Částku lze rovněž se souhlasem objednatele převést na jiný, jím vybraný kurz. 

Platební a storno podmínky

Není-li na webových stránkách v konkrétním případě výslovně uvedeno jinak, jsou všechny ceny v českých korunách – Kč a řídí se platným ceníkem. V ceně kurzovného jsou zahrnuty náklady spojené s uspořádáním kurzu.  

Objednatel je oprávněn uhradit cenu za objednanou službu třemi způsoby:

 1. bezhotovostním převodem na účet poskytovatele u Komerční banky, číslo účtu 3686190227/ 0100. Úhradu objednatel musí provést před konání kurzu na základě obdržené faktury pod variabilním symbolem uvedeném na této faktuře.
 2. po předešlé dohodě je možná i úhrada v hotovosti 7 dní před konáním kurzu.
 3. on-line – platební kartou přes naši platební bránu.

Poskytovatel má právo požadovat finanční náhradu v případě, že objednatel se nezúčastní, případně zruší svoji účast v těchto případech:

 • při neomluvené účasti – 100% náhrada;
 • písemně poštou nebo na uvedený e-mail:
  • 15 kalendářních dnů před kurzem – žádný storno poplatek;
  • 15–8 kalendářních dnů před kurzem – storno poplatek 50 % ceny kurzu;
  • méně než 7 kalendářních dnů před kurzem – storno poplatek 100% ceny kurzu.

Při přerušení účasti během kurzu ze strany objednatele se kurzovné nevrací, ať jsou důvody jakékoli.

V případě, že objednatel zruší již objednaný a uhrazený kurz, kterého se nechce/nemůže sám účastnit, má možnost za sebe najít náhradu a převést na ní již realizovanou platbu v plné zaplacené výši. Toto neplatí, pokud se náhrada za objednatele na tento kurz již předtím sama přihlásila.  

Pokud objednatel nezaplatí řádně, včas a v plné výši platbu na účet poskytovatele, je poskytovatel oprávněn kurz/seminář zastavit nebo přerušit. Pokud ani přes výzvu poskytovatele objednatel neuhradí platby na účet poskytovatele, je poskytovatel oprávněn kurz/seminář skončit a vyúčtovat objednateli veškeré prokazatelné náklady související s pracemi vykonanými na kurzu/semináři. Tímto se však objednatel nezbavuje povinnosti uhradit plnou výši kurzu viz výše. Za každý den prodlení s úhradou platby ve prospěch poskytovatele je tento oprávněn účtovat 0,5 % z dlužné částky.

Při vyplnění závazné přihlášky u otevřeného kurzu a neomluvené účasti na přihlášeném kurzu dle všeobecných obchodních podmínek, je povinen objednatel uhradit kurzovné nejpozději 5 dní po obdržení faktury za tento kurz. Za každý den prodlení s úhradou platby ve prospěch poskytovatele je tento oprávněn účtovat 0,5 % z dlužné částky. 

Ochrana osobních údajů

Poskytovatel bude zachovávat přísnou mlčenlivost o všech informacích, které získá o objednateli.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách poskytovatele v den odeslání objednávky objednatelem.

Poskytovatel odpovídá za vzniklou újmu pouze v rozsahu, v němž není tato odpovědnost vyloučena smlouvou, a to výhradně v případě svého zavinění.

Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1765 a 1766 OZ o změně okolností po uzavření smlouvy.

Strany konstatují, že smlouva uzavřená na základě těchto všeobecných obchodních podmínek, neobsahuje žádný fixní závazek.

Reklamační řád

Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník) a zákonem o ochraně spotřebitele.
 2. Pražská manažerská akademie, s.r.o., Sídlo: Křižíkova 180/28, 186 00 Praha 8, IČO: 25144391, zapsaná v OR Městského soudu v Praze,
  oddíl C, vložka 53324. (dále jen „Společnost“), odpovídá zákazníkovi za vadné plnění poskytovaných služeb. Zejména Společnost odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník službu čerpal:
 • služba splňovala parametry, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Společnost popsala nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu služby,
 • služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. V případě dodávky služeb Společnost odpovídá zákazníkovi, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou.
 2. Zákazník je povinen oznámit Společnosti vadu služby neprodleně poté, co takovou vadu zjistí. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od čerpání, plnění nebo poskytnutí služby.
 3. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u poskytnutí služeb, v zákonem stanovené době.
 4. Práva z vadného plnění může zákazník uplatnit u Společnosti na adrese školy nebo zaslat reklamaci emailem na info@pma.cznebo poštou na adresu Společnosti uvedenou výše.
 5. Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před poskytnutím služby věděl o vadě, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.
 6. Společnost rozhodne o reklamaci bez zbytečného odkladu. Do lhůty pro vyřešení reklamace se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby, potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude Společností vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Společnost se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.  
 7. Zákazník bude o vyřízení reklamace informován telefonicky, emailem nebo písemně ve stanovené lhůtě v souladu se zákonem.

Informace o uplatňování práva odstoupit od kupní smlouvy

Vzorové poučení o odstoupení od Smlouvy

PRÁVO ODSTOUPIT OD KUPNÍ SMLOUVY

Poskytovatel nabízí Objednateli možnost odstoupení od Kupní Smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu v určitých případech.  

Lhůta pro odstoupení od Kupní Smlouvy uplyne 14 dnů ode dne následujícího po dnu, kdy Objednatel nebo jim určená třetí strana získá do fyzického držení poslední položku objednávky, tj. objedná a uhradí cenu kurzu/semináře. Své rozhodnutí odstoupit od Kupní Smlouvy je povinen oznámit Poskytovateli, a to prostřednictvím emailu na info@pma.cz nebo poštou na adresu sídla společnosti. Objednatel může použít i přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje zaslání sdělení o uplatnění práva odstoupit od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pokud Objednatel odstoupí od Smlouvy, Poskytovatel je mu povinen uhrazenou cenu kurzu/semináře vrátit bez zbytečných prodlev a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl Poskytovatel informován o rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy, avšak pouze v případě, pokud jsou v souladu se storno podmínkami uvedenými výše v rámci všeobecných obchodních podmínek. Rekapitulace níže:

Poskytovatel má právo požadovat finanční náhradu v případě, že objednatel se nezúčastní, případně zruší svoji účast v těchto případech: 

 • při neomluvené účasti – 100% náhrada 
 • písemně poštou nebo na uvedený e-mail: 
  • 15 kalendářních dnů před kurzem – žádný storno poplatek;
  • 15–8 kalendářních dnů před kurzem – storno poplatek 50 % ceny kurzu;
  • méně než 7 kalendářních dnů před kurzem – storno poplatek 100 % ceny kurzu. 

V případě, že cena kurzu/semináře byla placena platební kartou, Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že mu tyto prostředky budou zaslány na jeho bankovní účet. V těchto případech je nutné, aby Objednatel sdělil číslo bankovního účtu a kód banky, aby Poskytovatel mohl ustát svým závazkům.  

Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy

(vyplňte prosím tento formulář a pošlete jej zpět na info@pma.cz pouze v případě, že chcete odstoupit od Kupní Smlouvy)

Adresát:

Pražská manažerská akademie s.r.o. 

Email: info@pma.cz

Odesílatel:

Jméno Objednatele:

Adresa Objednatele:

Číslo objednávky (VS):

Uhrazeno z účtu (nebo jinou formou): Uhrazeno dne:

Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od Kupní Smlouvy o nákupu kurzu/semináře.

Číslo bankovního účtu, na který máme poukázat peníze zpět:

Datum:

Podpis spotřebitele:

(pouze pokud je tento formulář zasílán v papírové podobě)

Platnost těchto všeobecných obchodních podmínek je od 1. 11. 2020.