STRUCTOGRAM®

Podstatné rysy lidské osobnosti jsou závislé na tom, jak funguje mozek každého jednotlivce.

Je důležité vědět, že právě mozek je zodpovědný za naše chování a jednání. Naše rozhodování, radosti i smutky. Za naše úspěchy, neúspěchy i zklamání.

Lidský mozek se skládá z více než 100 miliard nervových buněk či neuronů, jejichž výběžky – axony a dendrity – disponují při spojení celkovou délkou přes půl milionu kilometrů a mají mezi 100 a 500 miliardami nervových spojů (synapsí).

Jen pro představu, ani nejvýkonnější supercompurter zatím nedosahuje takového výkonu jako náš mozek.

Co to může znamenat pro váš život?

Pokud ho řídí zatím tak, že jste v osobním i pracovním životě úspěšní, šťastní a spokojení, pak je vše v pořádku. Užívejte si to.

Jestli se ale Váš život ubírá jiným směrem, než byste si představovali, pak potřebujete porozumět fungování svého mozku a získat klíč k jeho ovládnutí.

Že je to složité? Že tomu nerozumíte? Že nechcete být vědci a zkoumat lidský mozek?

Nebojte se, nemusíte 😉

Tento složitý systém, stejně jako celá psychosomatická síť, je založen na zcela jasných a pro každého člověka snadno srozumitelných základních principech.

 

Lidský mozek se skládá ze tří oblastí, z nichž každá plní různé funkce (funkční struktura mozku), tuto spojitost ukázal renomovaný americký výzkumník mozku Paul D. MacLean. Tyto tři mozky musí fungovat a komunikovat jako “trojjediný mozek”. U každého člověka, ale individuálně odlišně.

STRUCTOGRAM® přináší nejmodernější poznatky výzkumu mozku a lidského chování, které mohou ve 3 KROCÍCH okamžitě, rychle, prakticky a MĚŘITELNĚ zvýšit váš úspěch v osobním i pracovním životě.

1. krok: KDO JSEM JÁ

Který ze 3 mozků nejvíce a nejméně ovlivňuje mé chování a jednání? Jak ovládnout svůj mozek tak, abych byl úspěšný a spokojený?

2. krok: KDO JSOU ONI

Jak rychle (do 2 min.) odhadnout osobnost druhých lidí (partnera, dětí, spolupracovníků, zákazníků, tchyně 🙃, …), tzn., jak fungují jejich mozky?

3. krok: JAK S NIMI JEDNAT

Jaký způsob a formu komunikace zvolit, abych byl pro ně srozumitelný, získal jejich pozornost a sympatie. tzn. mluvil „řečí jejich kmene“ 🤔?

Zjistěte, jak funguje váš mozek a získejte klíč k jeho ovládnutí.

Získejte klíč ke svému úspěchu a spokojenosti.

Začněte kurzem STRUCTOGRAM® 1 – Poznejte DNA svého úspěchu

STRUCTOGRAM®

Podstatné rysy lidské osobnosti jsou závislé na tom, jak funguje mozek každého jednotlivce.

Renomovaný americký výzkumník mozku Paul D. MacLean ukázal, že lidský mozek se skládá ze tří oblastí, z nichž každá plní různé funkce (funkční struktura mozku). Tyto tři mozky musí fungovat a komunikovat jako «trojjediný mozek». Každý mozek si však stále zachovává svá vlastní specifická «pravidla hry». Lidské chování vychází z interakce tří: intuitivně – instinktivního kmenového mozeku, emotivně-impulzivního limbického systému a racionálně-chladného neocortexu.

Každý člověk má jiný, geneticky předurčený poměr toho, jak tyto tři mozky spolupracují. Tento poměr bývá u dospělých konstantní a to je to, co určuje vaši individuální biostrukturu.

Antropolog Rolf W. Schirm ve spolupráci s MacLeanem identifikoval a definoval typické rysy osobnosti a vzorce chování, které mají jasné spojení se všemi třemi mozky a tento systém nazval biostrukturální analýzou. Na základě této analýzy získáte na našich seminářích výsledek, který určuje individuální úroveň vlivu každého ze tří mozků na člověka. Výsledky jsou ilustrovány na našem unikátním disku Structogram. Následující barevné kódování bylo úspěšně používáno po celá desetiletí: ZELENÁ pro kmenový mozek, ČERVENÁ pro limbický systém a MODRÁ pro neocortex. Specifické neurotransmitery (homeostáza neurotransmiterů) jsou zodpovědné za úroveň aktivity každé jednotlivé oblasti mozku.

Biostrukturální analýza rozlišuje mezi geneticky podmíněnou, neměnnou základní strukturou a «prostředím vyvolanou» proměnlivou charakteristikou lidské osobnosti. To určuje, které rysy osobnosti nebo chování lze snadno a trvale změnit a které ne. Structogram není «tuhou» typologií. Vzhledem ke způsobu, jakým je konstruována biostrukturální analýza, existuje celkem 7,558,272 variant výběru, což vede ke 412 různým možným výsledkům na disku Structogram. Structogram tedy představuje individuální interakci tří oblastí mozku ve vysoce diferencované výsledku.

Paul D MacLean.jpg

 

40 let structogramu

Tréninkový systém STRUCTOGRAM® (biostrukturální analýza) byl vyvinut z poznatků výzkumu mozku a byl potvrzen současnými výsledky výzkumu v oblasti neurověd, molekulární biologie a behaviorální genetiky.Americký výzkumník mozku Paul D. MacLean, ředitel Institutu pro „Evoluci a chování mozku“ v Národním institutu duševního zdraví, Bethesda / Maryland, zkoumal evoluční základy a principy fungování („funkční struktura“) mozku v 70. a 80. letech. Zjistil, že náš mozek si zachoval základní rysy různých vývojových stadií.

MacLean pro to vytvořil termín “trojjediný mozek”. Jeho objev výrazně přispívá k pochopení souvislostí mezi strukturou mozku a lidskou povahou či chováním.

Konzultující antropolog Rolf W. Schirm (Mnichov), vyvinul model lidské osobnosti založený na četných empirických studiích. McLeanova teorie „trojjediného mozku“, se kterou se Schirm poprvé setkal v 70. letech, poskytla odlišný charakter a pevnou vědeckou podporu tomuto strukturálnímu modelu. Výsledkem byl systém biostrukturální analýzy a Structogram.

Dr. Victor Bataillard, zakládající člen Švýcarského institutu podnikové ekonomiky a bývalý majitel nakladatelství Organisator-Verlag v Curychu, se setkal se Schirmem v 80. letech. Schirm ve spolupráci se společností dr. Bataillarda založil Institut für Biostruktur-Analysen AG, Zürich, jako mezinárodní franšízor biostrukturální analýzy. Po smrti Dr. Bataillarda převzal vedení Institutu, který nyní sídlí v Lucernu, Peter Stutz.

Po smrti Rolfa W. Schirma, přichází Juergen Schoemen, vedoucí německého Structogramcentra Speyer / Frankfurt a vzniká vědecký poradní výbor IBSA. Ten ve spolupráci s mezinárodním týmem vědců potvrdil práci Schirma a potvrdil také vědecké zdůvodnění

biostrukturální analýzy. Základem byly nové poznatky z neurověd, molekulární biologie a behaviorální genetiky. Kromě jiného bylo jasné, že specifické neurotransmitery jsou zodpovědné za různé “aktivity” tří oblastí mozku (homeostáza neurotransmiterů). Po několika letech práce autorský tým Christian Reist, Ralf China a Peter Stutz dále rozvíjeli a modernizovali praktickou aplikaci vzdělávacího systému Structogram pro vedení a prodej.

Na základě jednotlivých seminářů “Structogram – Klíč k sebepoznání” a “Triogram – Klíč k poznání lidí” umožňuje seminář “Klíč k zákazníkovi” speciální aplikaci biostrukturální analýzy do oblastí prodeje, vedení lidí a marketingu.

 

Zažijte úspěch s naším systémem!

Lidé jsou rozdílní. Vzdělávací systém STRUCTOGRAM® vás naučí tyto osobnostní rozdíly vědomě využívat v praxi pro váš úspěch!

STRUCTOGRAM®, jako vizualizovaný výsledek biostrukturní analýzy, ukazuje geneticky podmíněnou základní strukturu osobnosti.
Nejedná se o klasický test osobnosti, ale o praktické, cílené tréninkové programy, pro profesionální znalosti sebe sama, druhých lidí a jejich praktické využití v praxi. Systém školení STRUCTOGRAM®, je využíván speciálně vyškolenými a licencovanými trenéry, jako základ pro trénink vedení a motivace lidí, trénink prodeje, nebo využití v dalších následných školeních, jako je komunikace, vyjednávání, budování týmu, spolupráce, stres management, aj.